NOBA BANK GROUP AB (PUBL) PÅKALLAR FÖRTIDA INLÖSEN AV DESS EFTERSTÄLLDA TIER 2 OBLIGATIONER NOBA 201

NOBA Bank Group AB (publ) - Pressmeddelande call av T2 obligationer

NOBA Bank Group AB (publ) (“NOBA” eller “Bolaget”) kommer, i enlighet med villkoren för obligationerna, utöva sin rätt att den 28 maj 2024 genomföra förtida inlösen av efterställda tier 2 obligationer om SEK 350 000 000 med ISIN SE0012013134 som emitterades den 28 maj 2019 under Bolagets MTN-program (”Obligationerna”).

Samtliga Obligationer kommer att lösas in till ett pris motsvarande 100 procent av det nominella värdet tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med dagen för inlösen.

Inlösendagen är den 28 maj 2024. I enlighet med Obligationernas villkor kommer betalningen att erläggas till de personer som på avstämningsdagen den 21 maj 2024 (vid arbetsdagens slut) är registrerade som innehavare i skuldboken hos Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer Obligationerna avnoteras från Nasdaq Stockholm.

I enlighet med Obligationernas villkor kommer NOBA att skicka en oåterkallelig underrättelse om förtida inlösen till de hos Euroclear Sweden registrerade innehavarna av Obligationerna. Underrättelsen kommer även att publiceras på Bolagets hemsida, www.noba.bank.

Finansinspektionens godkännande av att Obligationerna löses in i förtid har inhämtats.

För mer information, vänligen kontakta:

Arash Bigloo, Head of Treasury, NOBA
arash.bigloo@nordax.se
+46 738 66 06 62


Om NOBA Bank Group

Med ett diversifierat erbjudande via de tre varumärkena Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension och 2 miljoner kunder, har vi storleken, kunskapen och skalbarheten för att bidra till ökad finansiell hälsa för fler. NOBA samlar specialiserade, kundcentrerade finansiella erbjudanden som är hållbara för individen, banken och samhället, idag och imorgon. NOBA Bank Group AB (publ) (“NOBA”) ägs av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Idag har NOBA-koncernen cirka 630 anställda och är aktiva på 7 marknader.

Per 31 december 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 110,1 miljarder kronor (SEK) och inlåningen till 96,8 miljarder kronor (SEK).

Läs mer om NOBA och våra varumärken på www.noba.bank.

NOBA Bank Group AB (publ)
Gävlegatan 22
113 30 Stockholm

Org.nr 556647-7286
Registered Office: Stockholm

letter nletter oletter bletter a