NOBA HOLDING AB (PUBL), NOBA GROUP AB (PUBL) OCH NOBA BANK GROUP AB (PUBL) ANTAR FUSIONSPLAN FÖR KONCERNINTERN FUSION

NOBA Holding AB (publ) - Pressmeddelande antagande av fusionsplan 28 mars

Styrelserna i NOBA Holding, NOBA Group respektive NOBA Bank Group har idag, den 28 mars 2024, beslutat att anta en gemensam fusionsplan för en koncernintern fusion. Fusionen kommer att implementeras med NOBA Bank Group som övertagande bolag och NOBA Holding respektive NOBA Group som överlåtande bolag. NOBA Bank Group är ett helägt dotterbolag till NOBA Group som i sin tur är ett helägt dotterbolag till NOBA Holding. Samtliga aktieägare i NOBA Holding har godkänt fusionsplanen.

Fusionen genomförs i syfte att förenkla koncernstrukturen och förväntas medföra en förenklad administration samt minskade administrativa kostnader. Koncernens verksamhet kommer inte att påverkas av fusionen utan fortsätta att bedrivas oförändrad. Fordringar på de överlåtande bolagen kommer därmed automatiskt att övertas av NOBA Bank Group i samband med fusionen.

Genomförandet av fusionen är villkorat av bland annat erhållande av nödvändiga tillstånd och godkännanden från Finansinspektionen i förhållande till fusionen.

Fusionen förväntas implementeras under den andra hälften av 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

CFO/IR:

Patrick MacArthur, CFO, NOBA

Phone: +46 760 32 69 70

E-mail: ir@noba.bank

Om NOBA Holding

Med ett diversifierat erbjudande via de tre varumärkena Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension och 2 miljoner kunder, har vi storleken, kunskapen och skalbarheten för att bidra till ökad finansiell hälsa för fler. NOBA samlar specialiserade, kundcentrerade finansiella erbjudanden som är hållbara för individen, banken och samhället, idag och imorgon. NOBA Holding AB (publ) (“NOBA”) ägs av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Idag har NOBA-koncernen cirka 630 anställda och är aktiva på 7 marknader.

Per 31 december 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 110,6 miljarder kronor (SEK) och inlåningen till 96,8 miljarder kronor (SEK).

Läs mer om NOBA och våra varumärken på www.noba.bank.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2024 kl. 13.30 CET.

NOBA Bank Group AB (publ)
Gävlegatan 22
113 30 Stockholm

Org.nr 556647-7286
Registered Office: Stockholm

letter nletter oletter bletter a